GDPR

GDPR – INFORMATII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Definitii:

“Date cu caracter personal” – informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila. Este o persoana fizica identificabila cea care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

“Prelucrare” – operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

“Destinatar” – persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Nu sunt considerate destinatari autoritatile publice carora li se pot comunica astfel de date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.

“Parte terta” – persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter perssonal.

“Consimtamantul persoanei vizate” – manifestarea de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune faca echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Persoana vizata consimte ca Bueno Tech SRL sa prelucreze datele sale cu caracter personal. In acest scop, persoana vizata declara ca intelege ca datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Bueno Tech SRL in oricare din modalitatile de prelucrare prevazute mai sus.

Persoana vizata declara ca intelege si consimte ca datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate de Bueno Tech SRL, nu vor fi divulgate prin transmitere sau punere la dispozitie, in orice mod, unor terti destinatari.

Bueno Tech SRL, prin reprezentanti, declara ca prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza in mod echitabil, intr-o modalitate care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectie impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, fiind luate masuri tehnice si organizatorice adecvate.

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe termen nedefinit, acestea putand fi sterse sau modificate la cerere, trimitand o solicitare la it@buenotech.ro.

Persoana vizata are dreptul de a solicita accesul la datele sale cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii, precum si dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal. De asemenea, persoana vizata are dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.

Bueno Tech SRL va raspunde solicitarilor persoanei vizate in legatura cu datele sale cu caracter personal, intr-un termen rezonabil, conform complexitatii acestora. Solicitarile persoanei vizate se vor adresa, in scris, la adresa de email precizata mai sus.